หน้าแรก

หน้าปกเขต 66
หน้าปก เรียนดีมีความสุข
No_gift_policy
previous arrow
next arrow
“ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพม.นครปฐม ”
29
โรงเรียนในสังกัด
1949
ข้าราชการครู
36821
นักเรียน
56
บุคลากรสำนักงาน

ประชา สัมพันธ์

05/24/2024

ประชา สัมพันธ์

05/23/2024

ประชา สัมพันธ์

05/23/2024

>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

ข่าวประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

>>ดูประกาศสำนักงานเขตทั้งหมด<<

>>ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด<<

คู่มือการปฏิบัติงานเเละการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเเละการจัดงาน
แนงทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570
คู่มือ My office
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินการคลังเเละสินทรัพย์
6แผนการเฝ้าระวังเหตุเเละสร้างความปลอดภัย
คู่มือHome-school
คู่มือพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 2567
คู่มือแผนเผชิญเหตุ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพ
  1. O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  2. O8 แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
  3. O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  4. O10 คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  5. O11 คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  6. O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  7. O13 E-Service

O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

O18 แผนการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

O22 เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จดหมายข่าวเเละกิจกรรม

การรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

>>ดูจดหมายข่าวเขตทั้งหมด<<

Social Fanpage

YouTube VTR สพม.นครปฐม

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)  ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034300500 – 034300501
Email : sesao.npt@gmail.com Facebook :/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐ

พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นครปฐม