กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ


พรบ.บริหารราชการกระทรวง


พรบ.ข้าราชการครูเเละบุคลากร


พรบ.สภาครู


พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545


พรบ.ข่าวสาร


พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล