กลุ่มกฏหมายเเละคดี

นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ์ธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายเเละคดี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ธร เกิดผล

นิติกร