กลุ่มนโยบายเเละแผน

นางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละแผน


นางสาวสิริพร เเสงบุญเกิด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกรคารม เฒ่าเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกฤษดา ยิ้มแย้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรพจน์ พินธรรมมาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอธิวัชร วงศ์เจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางศศิชาภรณ์ วิเศษเผ่า

พนักงานธุรการ