กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์

นางสาวศิริพร แสงบุญเกิด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์


นางสาวรัชฎา นวลหิน

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นางสาวพรรณภัค วงศ์รัตน์วิจิตต์

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นางสาวสุภาวดี พันธุ์ภาณิชย์

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นางสาวนิษฐา ชัยเเก้ว

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวลักษมณ  อินทิราวรนนท์

พนักงานธุรการ