กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์

นางสาวรัชฎา นวลหิน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์


นางสาวสกุนา อินยา

นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวการะเกด การินตา

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวณปภัช แก้วสุริยา

นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวพรรณภัค วงศ์รัตน์วิจิตต์

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นางสาวสุภาวดี พันธุ์ภาณิชย์

นักวิชาการเงินเเละบัญชี

นางสาวนิษฐา ชัยเเก้ว

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสุขดารักษ์ นันตา

พนักงานธุรการ