กลุ่มอำนวยการ

Image Not Found

นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางศิริรัตน์ จันมะณี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรรณา เเสนคำ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชมพูนุท ทับทิมชัย

นักประชาสัมพันธ์

นายชาญชัย ปลื้มจิต

หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่

นางสาวนวินตา อธิศวาริน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี สงวนอิ่ม

พนักงานธุรการ

นางสาวจารุวรรณ สุจริต

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวนารี นิสัยกล้า

เเม่บ้าน