กลุ่มอำนวยการ

นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิต

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ


นางศิริรัตน์ จันมะณี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววรรณา เเสนคำ

นักจัดการงานทั่วไป

………………….

นักประชาสัมพันธ์

นายชาญชัย ปลื้มจิต

หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่

นางสาวนวินตา อธิศวาริน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัญชลี สงวนอิ่ม

พนักงานธุรการ

นางสาวจารุวรรณ สุจริต

พนักงานพิมพ์ดีด