การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย นายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นางศศิธร ศรีพรหม ศึกษานิเทศก์และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.นครปฐม เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่องพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและแนวทางขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม