การประชุมวางแผนการจัดงานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดงานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสมเกียรติ ปทุมสูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาและคณะครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศรุดา ลิ้มสนธิกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสุกัญญา ช่วยสุวรรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายชณสุธน คงบางพระ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ และว่าที่ร้อยตรีสรไกร แจ่มจิตต์ เจ้าหน้าที่ สพม.นครปฐม เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม