การประชุมหารือแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวผู้รับอนุญาตจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ตรงตามความรู้ความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมี คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ครอบครัวบ้านเรียนศีล-ธรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม