การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการคลินิก HR สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จัดโดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมเบลล่า บี นนทบุรี