การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย นายเทอดนคร ห้องแซง นางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๖ โดยมี นายชาญเวช บุญประเดิม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม