การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเทอดนคร ห้องแซง และนางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้รับผิดชอบงาน เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ โดยมี ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล (Evaluation Team) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒