การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา เข้ารวมเป็นคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเพชร ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ