การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (สายอาชีพ)

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายเกียรติพร สินพิบูลย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (สายอาชีพ) เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (สายอาชีพ)