ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

Image Not Found

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

นายชัชวาลย์ สิงหาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนราชินีบูรณะ

ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้ รอดอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

นางสาวกานดา หงษ์เวียงจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม

นายสมศักดิ์ เหมือนดาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคม

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางสุภัทรา สภาพอัตถ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

นายณัฐพล สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนกำเเพงเเสนวิทยา

นายธีระ วรรณเกตุศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเเพงเเสนวิทยา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนมัธยมฐานบินกำเเพงเเสน

นายสนิท รีนับถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำเเพงเเสน

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนศาลาตึกวิทยา

นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนคงทองวิทยา

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

นายจำนงค์ ภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

นายกัมพล โพธิ์ระดก

ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

Image Not Found

โรงเรียนแหลมบัววิทยา

นายธนกฤต ธรรมวณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา

สหวิทยาเขตพิมานปฐม

Image Not Found

โรงเรียนเพิ่มวิทยา

นางสาวดารินนา ปานเสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนบางเลนวิทยา

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

Image Not Found

โรงเรียนบางหลวงวิทยา

นางธารกมล สิทธิบุ่น

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

Image Not Found

โรงเรียนสถาพรวิทยา

นางสาวปิยนุช ลอยเลิศหล้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

Image Not Found

โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

นางสาวกิ่งกาญจน์ วิไลประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

Image Not Found

โรงเรียนสามพรานวิทยา

นายสมมารถ ศิริสมพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

Image Not Found

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

นางสาวพิชญาภร อุ่นศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

Image Not Found

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์

นางอิสรีย์ อิฐกอ

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

Image Not Found

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์