ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ดร.สามารถ รอดสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ

นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

ดร.ชัชวาลย์ สิงหาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

ดร.สมศักดิ์ เหมือนดาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

“สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์”

ดร.สุภัทรา สภาพอัตถ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม

นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

นายธีระ วรรณเกตุศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเเพงเเสนวิทยา

นายสนิท รีนับถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำเเพงเเสน

นางสาวภควรรณ ภัทรพงศ์กร

ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา

นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนคงทองวิทยา

นายจำนงค์ ภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

นายกัมพล โพธิ์ระดก

ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

นางสุดารัตน์ ชิณณะพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม

นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลอยจาตุรจินดา

ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา

นายอดุลย์ เย็นรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มวิทยา

นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา

นางสุมนา สิงหาทอง

รักษาการในตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางหลวงวิทยา

นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์

รักษาการในตำเเหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา

นายณัฐพล สุขสมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

นายสมมารถ ศิริสมพร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา

นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสมเกียรติ ปทุมสูติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

สิบตำรวจเอก สาธิต จ้อยเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม

นายเอกราช อยู่ฤกษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

ว่าที่ร้อยตรี พิษณุพล แตงอ่อน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)