ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

นางสุเนตร ขวัญดำ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

นางสาวกนกวรรณ การุญ

รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม

Tel : 086-8036190
Email : krukanok1976@gmail.com

นายเทอดนคร ห้องแซง

รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม

Tel : 095-2592836
Email : nunoboy43@gmail.com

ผู้อำนวยการการกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิต

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละแผน

นางศศิธร ศรีพรหม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวรัชฎา นวลหิน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์

นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวอุทุมพร เหมือนวงษ์ธรรม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายเเละคดี

นางศิริรัตน์ จันมะณี

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นายสมชาย เขม้นงาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปิยาภัค อุ่นเอม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากร