มอบเกียรติบัตรครูผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และนายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย มอบเกียรติบัตร แก่ นายอนุวัฒน์ สมัครรัฐกิจ และนายวุฒินันท์ สมคะเณ ครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในฐานะครูผู้นำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย