ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

1.ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา


2.ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 2/2566 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม


3.ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 3/2566 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนกำเเพงเเสนวิทยา


4.ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนเพิ่มวิทยา


5.ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

6.ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนคงทองวิทยา