รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

1.รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2566


2.รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566


3.รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566


4.รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มิถุนายน 2566


5.รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566