ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นายทวิช ลักษณ์สง่า ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนแหลมบัววิทยา โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา และโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ในการนี้ นายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน