สพม.นครปฐม นิเทศให้ความรู้การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นายทวิช ลักษณ์สง่า ศึกษานิเทศก์ นิเทศการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยตัวชี้วัดระหว่างทาง และตัวชี้วัดปลายทาง ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม