หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวเพ็ญพิชชา ภาคีอรรถ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิญญา เพ็งเพ่งพิศ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน