หน่วยตรวจสอบภายใน

…………………………….

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิญญา เพ็งเพ่งพิศ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน