แบบฟอร์มเอกสาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1.แบบฟอร์มไปต่างประเทศ

2.แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักร (สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

  1. แบบฟอร์มการขอรับบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์
  2. แบบฟอร์มเสนอขอรับความเห็นชอบโครงการ ICT_MOE 2566

กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์

  1. หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับ การเงิน การคลังเเละสินทรัพย์
  2. คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเเละการจัดงาน

กลุ่มนโยบายเเละแผน

1.เเนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัตภัย

2.รายงานการศึกษาเเละพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.แผนปฏิบัติการ 2565

5.แผนปฏิบัติราชการ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

6.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

7. แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ 2566 – พ.ศ. 2570

8. แบบฟอร์มโครงการ 2567

9.ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

10. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

2.คู่มือ HOMESCHOOL

3.คู่มือการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา