โครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบสะสมหน่วยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นางศศิธร ศรีพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วม โครงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา รูปแบบสะสมหน่วยกิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ศึกษานิเทศก์จังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม