วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

ห้องเรียนปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00888
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00567564 -3555 -9
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00504514 10517 3
รวม001,0791,086 71,080 -6