วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00088
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000567560 -7
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000504514 10
รวม0001,0791,082 3