วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 49900011 1113 2
ขนาดกลาง /นร.500 - 14990007 75 -2
ขนาดใหญ่ /นร.1500 - 24990006 66
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.2500 ขึ้นไป0005 55
รวม00029 2929