วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

รายการปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00282255 -27225 -30
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0020,30019,544 -75619,547 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า0016,72517,022 -75616,996 -26
รวม0037,30736,821 -48636,768 -53
ห้องเรียน001,0791,086 71,080 -6