วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

xx
รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา000282253 -29
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00020,30019,378 -922
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00016,72516,801 76
รวม00037,30736,432 -875
ห้องเรียน0001,0791,082 3