จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด-25319,37816,80136,432
ไทย-25319,09116,68336,027
กัมพูชา--221234
เกาหลีใต้--2-2
จีน--1-1
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา--17368241
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย--1-1
ลาว--11314
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ--421860
อื่นๆ--351752
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,1628472,009
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--1,1368361,972
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา--112
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา--17724
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว--314
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ--213
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ--314
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--260220480
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--251215466
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา--123
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา--628
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ--2-2
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ---11
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,4311,3152,746
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--1,4231,3112,734
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา--2-2
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา--112
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ--314
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ--224
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,4151,6163,031
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--1,4101,6123,022
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา--2-2
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา---44
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ--2-2
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--1-1
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,0751,0262,101
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--1,0561,0192,075
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา--213
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา--11516
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว--1-1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ--516
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,2901,4942,784
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--1,2871,4912,778
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา---11
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้--1-1
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา---11
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว--1-1
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ--112
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--259212471
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--248208456
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา---11
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--8210
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว--1-1
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ---11
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--2-2
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--384214598
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--381210591
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--134
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย--1-1
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ---11
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--1-1
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,1888772,065
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--1,1788752,053
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา---11
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--617
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ--2-2
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--2-2
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--230133363
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--229133362
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--1-1
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--7868831,669
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--7708761,646
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา--325
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--9413
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ--213
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--2-2
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--21883301
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--21082292
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา--4-4
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา--2-2
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว--1-1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ---11
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--173101274
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--16498262
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--9110
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ---11
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ---11
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--8095231,332
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--7985181,316
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--9413
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ--112
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--1-1
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--285164449
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--278163441
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้--1-1
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--4-4
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ---11
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--2-2
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--6567132
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไทย--6167128
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกัมพูชา--4-4
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเกาหลีใต้-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีจีน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซาอุดีอาระเบีย-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีญี่ปุ่น-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเนปาล-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีปากีสถาน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเมียนมา-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีฟิลิปปิน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมาเลเซีย-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีลาว-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเวียดนาม-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศรีลังกา-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสิงคโปร์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินเดีย-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอินโดนีเซีย-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--8866154
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--8362145
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา--1-1
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--448
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--12676202
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--12275197
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--4-4
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ---11
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--437334771
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย--410328738
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา--25631
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ--1-1
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--189126315
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย--184123307
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา--1-1
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา--235
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว--2-2
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--19283275
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย--18183264
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา--10-10
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย--9798195
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา--516
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--6935481,241
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--6465281,174
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--271239
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว--1-1
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ--9110
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--10717
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด-2534642891,006
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย-2534622891,004
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ--2-2
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,7921,5813,373
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--1,7791,5713,350
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--639
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว--123
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ--347
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--314
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--18594279
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไทย--17692268
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากัมพูชา--1-1
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเกาหลีใต้-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาจีน-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซาอุดีอาระเบีย-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาญี่ปุ่น-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเนปาล-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาปากีสถาน-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเมียนมา--325
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาฟิลิปปิน-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามาเลเซีย-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาลาว-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเวียดนาม-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศรีลังกา-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสิงคโปร์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินเดีย-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอินโดนีเซีย-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ปรากฎสัญชาติ--4-4
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--1-1
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--7991,0281,827
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย--7921,0241,816
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา--213
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ--3-3
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ--235
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--1,3581,0962,454
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไทย--1,3581,0942,452
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กัมพูชา---22
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เกาหลีใต้-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์จีน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซาอุดีอาระเบีย-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ญี่ปุ่น-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เนปาล-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ปากีสถาน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เมียนมา-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ฟิลิปปิน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มาเลเซีย-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ลาว-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เวียดนาม-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศรีลังกา-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สิงคโปร์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินเดีย-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อินโดนีเซีย-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,9231,6063,529
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไทย--1,9211,6023,523
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกัมพูชา---11
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเกาหลีใต้-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมจีน--1-1
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซาอุดีอาระเบีย-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมญี่ปุ่น-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเนปาล-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมปากีสถาน-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเมียนมา--112
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมฟิลิปปิน-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมาเลเซีย-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมลาว-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเวียดนาม-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศรีลังกา-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสิงคโปร์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินเดีย-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอินโดนีเซีย-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ปรากฎสัญชาติ---22
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT