สพม.นครปฐม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5133-133
49%
433:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141-141
51%
435:1
ระดับประถมศึกษา274-274
1%
834:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13,1963,2876,483
32%
18735:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,3323,3836,715
34%
19135:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,3863,4586,844
34%
18936:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,91410,12820,042
55%
56735:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,5263,2135,739
35%
17233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,3703,2075,577
34%
16933:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,1253,0165,141
31%
16332:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย7,0219,43616,457
45%
50433:1
รวมทั้งสิ้น17,20919,56436,773
100%
1,07934:1