สพม.นครปฐม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5117-117
46%
429:1
ประถมศึกษาปีที่ 6138-138
54%
435:1
ระดับประถมศึกษา255-255
1%
832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13,2043,2216,425
33%
18535:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,1633,2596,422
33%
18734:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,3133,3846,697
34%
19235:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,6809,86419,544
53%
56435:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,6273,3575,984
35%
17235:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,4513,1625,613
33%
17332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,2783,1475,425
32%
16932:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย7,3569,66617,022
46%
51433:1
รวมทั้งสิ้น17,29119,53036,821
100%
1,08634:1