สพม.นครปฐม.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 2---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 3---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 4---
0%
--
ประถมศึกษาปีที่ 5116-116
46%
429:1
ประถมศึกษาปีที่ 6137-137
54%
434:1
ระดับประถมศึกษา253-253
1%
832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 13,1923,2146,406
33%
18435:1
มัธยมศึกษาปีที่ 23,1323,2356,367
33%
18534:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33,2663,3396,605
34%
19135:1
มัธยมศีกษาตอนต้น9,5909,78819,378
53%
56035:1
มัธยมศึกษาปีที่ 42,5543,2965,850
35%
17234:1
มัธยมศึกษาปีที่ 52,4163,1385,554
33%
17332:1
มัธยมศึกษาปีที่ 62,2663,1315,397
32%
16932:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย7,2369,56516,801
46%
51433:1
รวมทั้งสิ้น17,07919,35336,432
100%
1,08234:1