กลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา

นางศศิธร ศรีพรหม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล

ศึกษานิเทศก์

นางปิยาภัค อุ่นเอม

ศึกษานิเทศก์

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร

ศึกษานิเทศก์

นายทวิช ลักษณ์สง่า

ศึกษานิเทศก์