กลุ่มนิเทศติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา

นางปิยาภัค อุ่นเอม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางศศิธร ศรีพรหม

ศึกษานิเทศก์

นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล

ศึกษานิเทศก์

นายทวิช ลักษณ์สง่า

ศึกษานิเทศก์

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร

ศึกษานิเทศก์

นายศิริโชค ฮวบดีบอน

พนักงานธุรการ