กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมชาย เขม้นงาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวนันทกาญจน์ แซ่ตัน

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอลิษา พิริยะธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววัลภา ศิริโภคา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวกิ่งกมล ขอสุข

นักทรัพยากรบุคคล

นายธนาทัศน์ บุญแก้วฟ้า

นักทรัพยากรบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรินทร์ธร เกิดผล

นิติกร

นางสาวพวงผกา แก้วโกเมร

พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวนฤมล ลีนับถือ

พนักงานธุรการ

นางสาวญาลิกา ขันทอง

พนักงานพิมพ์ดีด