กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมชาย เขม้นงาน

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายวิชย์ ทองสีนาค

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวอลิษา พิริยะธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวมัลลิกา ศรนุวัตร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววัลภา ศิริโภคา

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนวพร ปิ่นเกษร

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวพวงผกา แก้วโกเมร

พนักงานธุรการ

นางสาวนฤมล ลีนับถือ

พนักงานธุรการ

นางสาวพัสวีร์ ขันทอง

พนักงานพิมพ์ดีด