กลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

นางปิยาภัค อุ่นเอม

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวกิ่งกมล ขอสุข

นักทรัพยากรบุคคล