กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นายเกียรติพร สินพิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

นางศรุดา ลิ้มสนธิกุล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุกัญญา ช่วยสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรรณี ปุรัชการ

นักวิชาการศึกษา

ชณสุธน คงบางพระ

นักจิตวิทยา

นายศราวุฒิ วิเชียรชาติ

พนักงานพิมพ์ดีด

ว่าที่ร้อยตรีสรไกร แจ่มจิตต์

พนักงานธุรการ