กิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดยโรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐม

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และการแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดยโรงเรียนราชินีบูรณะ การบรรเลงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์