คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ประธานกรรมการ

นางสุเนตร ขวัญดำ

ผอ.สพม.นครปฐม

กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี มนต์เมืองใต้ รอดอยู่

ผู้เเทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ

กรรมการ

นางสาวอำพรรณ น้อยนารถ

ผู้เเทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาเรียม นิลพันธุ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยเเละประเมินผล

กรรมการ

นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการ

นางสุปราณี อยู่ฤกษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการ

นางสาวศจี ชินอักษร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการ

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา

กรรมการเเละเลขานุการ

นางศศิธร ศรีพรหม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามเเละประเมินผลการจัดการศึกษา