วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน”


พันธกิจ (Missions)
1. ส่งเสริมการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสมรรถนะตามสายงาน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5. สร้างระบบการบริหารการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน


เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สามารถน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในชีวิตประวัน
2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาคนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามสายงาน ครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน มีการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
4. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา มีนวัตกร นวัตกรรมด้านการศึกษา และ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีมาตรฐานอยู่ในระดับดี (ระดับพอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม) มีคุณธรรม บริการด้วยความประทับใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้