วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วิสัยทัศน์ “องค์กรแห่งนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน”


พันธกิจ
(1). ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เเละเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขัน เเละพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร เเละทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21
(2). พัฒนาผู้บริหาร ครู เเละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
(3). พัฒนาสถานศึกษาเเละระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับให้มีความปลอดภัยเเละสถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(4). เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงเเละเท่าเทียม
(5). พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ เเละประสิทธิผลเหมาะสมกับบริบท


เป้าประสงค์
(1). ผู้เรียน มีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อเเละเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เเละชีวิตวิถีถัดไปเเละได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย
(2). ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค เเละเท่าเทียม
(3). ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ เเละทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะที่เหมาะสมคุณลักษณะพึ่งประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ
(4). หน่วยงานเเละสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสเเละความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกค
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา