อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

นายชาญเวช บุญประเดิม

ประธานอนุกรรมการ

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ

อนุกรรมการ

นายอารุช เอมโอฐ

อนุกรรมการ

นายชัยณรงค์ อินสาลี

อนุกรรมการ

นายสุริยา ชิณณะพงศ์

อนุกรรมการ

นายปาพจน์ วิณิชยกุล

อนุกรรมการ

นายนพดล เด่นดวง

อนุกรรมการ

นายสุเทพ อบเชย

อนุกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี มนต์เมืองใต้ รอดอยู่

อนุกรรมการ

นางศศิธร ศรีพรหม

อนุกรรมการ

ดร.สุเนตร ขวัญดำ

อนุกรรมการเเละเลขานุการ

นายสมชาย เขม้นงาน

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอลิษา พิริยะธรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ