ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA สพม.นครปฐม

29

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

13

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 /0%
1.7. นร.101 - 120 /0%
รร.เปิดประถมฯ

1

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

29

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

29

ตาราง

1,080

ห้องเรียน
-6
ตาราง

36,768

นักเรียน
-53
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

225

-30
ตาราง
นร.ม.ต้น

19,547

3
ตาราง
นร.ม.ปลาย

16,996

-26
ตาราง

29

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
13
กลาง
5
ใหญ่
5
ใหญ่พิเศษ
6
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2568

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ประถมฯ - ม.ปลาย1 /3%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า28 /97%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 499) 13 /45%
ขนาดกลาง (500 - 1499) 5 /17%
ขนาดใหญ่ (1500 - 2499) 5 /17%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) 6 /21%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) /0%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 3 /10%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 5 /17%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 5 /17%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 5 /17%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 5 /17%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) 6 /21%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - ) /0%
ขนาดกลาง (1 - ) /0%
ขนาดใหญ่ (1 - ) /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป) 29 /100%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2567 (137 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2567 (6,052 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 5163 /85%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 173 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 57 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 25 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 293 /5%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 62 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 232 /4%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 13 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 31 /1%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2567 (5,119 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 3938 /77%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 23 /0%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 269 /5%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 52 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 17 /0%
สถาบันพยาบาล 25 /0%
สถาบันทหาร 8 /0%
สถาบันตำรวจ 4 /0%
สถาบันอื่น ๆ 557 /11%
ภาคอุตสาหกรรม 7 /0%
ภาคการเกษตร 19 /0%
การประมง 6 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 31 /1%
งานบริการ 26 /1%
รับจ้างทั่วไป 108 /2%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 27 /1%
อื่น ๆ 2 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • สุเนตร ขวัญดำ
  • นางสาวกนกวรรณ การุญ
  • นายเทอดนคร ห้องแซง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์
  • อธิวัชร  วงส์เจริญ
29 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองนครปฐม

8 โรงเรียน

ตาราง
นครชัยศรี

6 โรงเรียน

ตาราง
พุทธมณฑล

2 โรงเรียน

ตาราง
สามพราน

4 โรงเรียน

ตาราง
กำแพงแสน

3 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตูม

2 โรงเรียน

ตาราง
บางเลน

4 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพิมานปฐม

7 โรงเรียน

ตาราง
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.DTE.2024.04