ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA สพม.นครปฐม

29

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

12

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

1

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

29

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

29

ตาราง

1,086

ห้องเรียน
7
ตาราง

36,821

นักเรียน
-486
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

255

-27
ตาราง
นร.ม.ต้น

19,544

-756
ตาราง
นร.ม.ปลาย

17,022

297
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

43.70

O-NET ม.3 5.13

สพฐ. 36.00

7.70

ประเทศ 35.68

8.02

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

45

ครูและบุคลากร

สนง.
43
รร.
2
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

ตาราง

45

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ประถมฯ - ม.ปลาย1 /3%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า28 /97%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 12 /41%
ขนาดกลาง 6 /21%
ขนาดใหญ่ 6 /21%
ขนาดใหญ่พิเศษ 5 /17%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 3 /10%
ขนาดที่ 3 4 /14%
ขนาดที่ 4 5 /17%
ขนาดที่ 5 6 /21%
ขนาดที่ 6 6 /21%
ขนาดที่ 7 5 /17%
นร.จบการศึกษา ม.3
ยังไม่มีข้อมูล
นร.จบการศึกษา ม.6/เทียบเท่า
ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
แผนที่ Google Map สพม.นครปฐม
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นางนิสา บรรจงการ
  • นายเทอดนคร ห้องแซง
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • อธิวัชร  วงส์เจริญ
29 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองนครปฐม

8 โรงเรียน

ตาราง
นครชัยศรี

6 โรงเรียน

ตาราง
พุทธมณฑล

2 โรงเรียน

ตาราง
สามพราน

4 โรงเรียน

ตาราง
กำแพงแสน

3 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตูม

2 โรงเรียน

ตาราง
บางเลน

4 โรงเรียน

ตาราง

4 สหวิทยาเขต
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพิมานปฐม

7 โรงเรียน

ตาราง
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2022.1.KAOPUNHOT