ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA สพม.นครปฐม

29

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

13

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 /0%
1.5. นร.61 - 80 /0%
1.6. นร.81 - 100 /0%
1.7. นร.101 - 120 /0%
รร.เปิดประถมฯ

1

ตาราง
รร.เปิด ม.ต้น

29

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

29

ตาราง

1,082

ห้องเรียน
3
ตาราง

36,432

นักเรียน
-875
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

253

-29
ตาราง
นร.ม.ต้น

19,378

-922
ตาราง
นร.ม.ปลาย

16,801

76
ตาราง

29

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
13
กลาง
5
ใหญ่
6
ใหญ่พิเศษ
5
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -43.70

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ 2566

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลัง

ก่อน 1 ตค.
nan%
ตั้งแต่ 1 ตค.
nan%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
0
รอง
0
ครู
0
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ประถมฯ - ม.ปลาย1 /3%
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า28 /97%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 13 /45%
ขนาดกลาง 5 /17%
ขนาดใหญ่ 6 /21%
ขนาดใหญ่พิเศษ 5 /17%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 /0%
ขนาดที่ 2 2 /7%
ขนาดที่ 3 5 /17%
ขนาดที่ 4 6 /21%
ขนาดที่ 5 5 /17%
ขนาดที่ 6 6 /21%
ขนาดที่ 7 5 /17%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2566 (141 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (6,072 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 5091 /84%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 214 /4%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 64 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 60 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 397 /7%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 38 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 159 /3%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 4 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 19 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 21 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
อื่นๆ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2566 (4,856 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 3911 /81%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 92 /2%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 164 /3%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 26 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 3 /0%
สถาบันพยาบาล 9 /0%
สถาบันทหาร 1 /0%
สถาบันอื่น ๆ 522 /11%
ภาคอุตสาหกรรม 6 /0%
ภาคการเกษตร 10 /0%
ค้าขาย ธุรกิจ 10 /0%
งานบริการ 7 /0%
รับจ้างทั่วไป 86 /2%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 8 /0%
อื่น ๆ 1 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • ดร.สุเนตร ขวัญดำ
  • นายเทอดนคร ห้องแซง
  • นางสาวกนกวรรณ การุญ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นายปกรณ์ อรุณศรีประดิษฐ์
  • อธิวัชร  วงส์เจริญ
29 โรงเรียน

7 อำเภอ
เมืองนครปฐม

8 โรงเรียน

ตาราง
นครชัยศรี

6 โรงเรียน

ตาราง
พุทธมณฑล

2 โรงเรียน

ตาราง
สามพราน

4 โรงเรียน

ตาราง
กำแพงแสน

3 โรงเรียน

ตาราง
ดอนตูม

2 โรงเรียน

ตาราง
บางเลน

4 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย
สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตวัชรีรมยา

8 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์

7 โรงเรียน

ตาราง
สหวิทยาเขตพิมานปฐม

7 โรงเรียน

ตาราง
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT