ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร /ชายผู้บริหาร /หญิงผู้บริหาร /รวมรอง/ผู้ช่วย /ชายรอง/ผู้ช่วย /หญิงรอง/ผู้ช่วย /รวมครู/ศน. /ชายครู/ศน. /หญิงครู/ศน. /รวมบุคลากรทางการศึกษาอื่น /ชายบุคลากรทางการศึกษาอื่น /หญิงบุคลากรทางการศึกษาอื่น /รวมพนักงานราชการ /ชายพนักงานราชการ /หญิงพนักงานราชการ /รวมลูกจ้างประจำ /ชายลูกจ้างประจำ /หญิงลูกจ้างประจำ /รวมลูกจ้างชั่วคราว /ชายลูกจ้างชั่วคราว /หญิงลูกจ้างชั่วคราว /รวมอื่นๆ /ชายอื่นๆ /หญิงอื่นๆ /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
สพม.นครปฐม---000
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสามง่ามสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนทุ่งลูกนกสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนกระตีบสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์สหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนทุ่งกระพังโหมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสนามจันทร์สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมดอนยายหอมสหวิทยาเขตพิมานปฐม000
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมโพรงมะเดื่อสหวิทยาเขตพิมานปฐม000
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์สหวิทยาเขตพิมานปฐม000
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสระกะเทียมสหวิทยาเขตพิมานปฐม000
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม000
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมบ้านหลวงสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีงิ้วรายสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีวัดแคสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีบางแก้วสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีท่าพระยาสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี000
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีเเหลมบัวสหวิทยาเขตพิมานปฐม000
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนบางหลวงสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนลำพญาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนบัวปากท่าสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานยายชาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานท่าตลาดสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานไร่ขิงสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานคลองจินดาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา000
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลศาลายาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลศาลายาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์000
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์สหวิทยาเขตพิมานปฐม000
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT