คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
 • ดร.สุเนตร ขวัญดำดร.สุเนตร ขวัญดำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมประธานกรรมการ
 • นายเทอดนคร ห้องแซงนายเทอดนคร ห้องแซงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมรองประธานกรรมการ
 • นางสาวกนกวรรณ การุญนางสาวกนกวรรณ การุญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐมรองประธานกรรมการ
คณะกรรมการอำนวยการ
  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
   50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
   Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT