จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด-25319,37816,80136,432
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี-----
5 ปี-----
6 ปี-----
7 ปี-----
8 ปี-----
9 ปี-----
10 ปี-40--40
11 ปี-140--140
12 ปี-712,221-2,292
13 ปี-26,229-6,231
14 ปี--6,50916,510
15 ปี--4,1352,0646,199
16 ปี--2225,6445,866
17 ปี--305,3855,415
18 ปี--193,4933,512
19 ปี--12187199
20 ปี--12728
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,1628472,009
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--139-139
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--384-384
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--391-391
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--241120361
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--7278285
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี---296296
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี---144144
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี---99
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--260220480
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--28-28
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--87-87
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--88-88
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--503282
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--78087
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี---6464
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี---4343
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี---11
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,4311,3152,746
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--167-167
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--444-444
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--496-496
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--314161475
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--10467477
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี---420420
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี---260260
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี---77
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,4151,6163,031
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--167-167
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--457-457
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--477-477
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--309204513
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--4530534
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี---560560
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี---314314
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี---77
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี--112
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,0751,0262,101
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--126-126
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--356-356
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--364-364
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--213135348
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--14362376
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี--1305306
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี--1217218
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี---66
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี---11
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,2901,4942,784
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--151-151
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--417-417
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--424-424
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--289187476
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--9484493
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี---508508
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี---311311
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี---44
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--259212471
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--26-26
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--70-70
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--101-101
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--552580
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--76572
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี---5656
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---5050
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---1515
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี---11
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--384214598
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--40-40
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--133-133
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--122-122
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--8429113
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--56873
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี---7272
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---4141
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---33
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี---11
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,1888772,065
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--145-145
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--383-383
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--385-385
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--263113376
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--11294305
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี--1267268
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---180180
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---2323
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--230133363
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--15-15
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--88-88
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--88189
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--371552
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--24042
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี---5050
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---2626
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---11
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--7868831,669
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--98-98
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--242-242
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--239-239
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--18694280
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--19331350
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี--2262264
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---179179
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---1616
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี---11
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--21883301
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--23-23
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--64-64
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--86-86
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--391251
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--52227
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี--13031
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี---1717
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี---22
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--173101274
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--16-16
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--41-41
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--57-57
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--301747
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--122739
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี--92736
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี--61925
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี--257
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี---66
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--8095231,332
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--87-87
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--265-265
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--279-279
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--17056226
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--6172178
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี--2183185
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี---105105
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี---55
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี---22
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--285164449
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--24-24
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--79-79
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--80-80
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--581270
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--164359
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี--95160
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี--103747
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี--91726
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี---44
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--6567132
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีน้อยกว่า 2 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี2 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี3 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี4 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี5 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี6 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี7 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี8 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี9 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี10 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี11 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี12 ปี--6-6
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี13 ปี--20-20
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี14 ปี--17-17
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี15 ปี--19524
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี16 ปี--22325
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี17 ปี---2424
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี18 ปี---1414
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี19 ปี--112
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปี-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี20 ปีขึ้นไป-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--8866154
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--11-11
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--25-25
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--25-25
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--221032
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--41620
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี--12425
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---1212
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---44
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--12676202
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--11-11
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--34-34
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--53-53
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--251136
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--32326
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี---2525
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี---1717
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--437334771
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี--47-47
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี--123-123
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--144-144
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--11336149
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี--10135145
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---9898
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี---6464
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---11
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--189126315
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี--25-25
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี--73-73
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--55-55
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--342357
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี--14142
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---3232
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี--12930
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---11
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--19283275
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี--20-20
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี--61-61
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--61-61
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--471057
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี--32629
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---2525
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี---2121
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---11
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี--9-9
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี--32-32
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--33-33
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--281139
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี---2828
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---3333
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี---2626
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---11
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--6935481,241
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--70-70
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--195-195
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--235-235
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--16656222
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--25183208
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี--2168170
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี---123123
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี---1414
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี---44
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด-2534642891,006
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-40--40
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-140--140
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี-7174-145
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี-2142-144
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--163-163
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--8448132
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี--18788
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---9595
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี---5858
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---11
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,7921,5813,373
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--175-175
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--608-608
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--626-626
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--369153522
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--11481492
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี--2525527
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี--1397398
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี---2121
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี---44
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--18594279
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาน้อยกว่า 2 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา2 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา3 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา4 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา5 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา6 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา7 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา8 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา9 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา10 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา11 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา12 ปี--20-20
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา13 ปี--66-66
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา14 ปี--69-69
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา15 ปี--291140
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา16 ปี--13738
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา17 ปี---2323
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา18 ปี---2222
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา19 ปี-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปี---11
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา20 ปีขึ้นไป-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--7991,0281,827
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี--103-103
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี--292-292
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--222-222
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--170136306
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี--12382394
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---299299
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี---203203
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---88
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--1,3581,0962,454
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์น้อยกว่า 2 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์2 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์3 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์4 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์5 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์6 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์7 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์8 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์9 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์10 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์11 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์12 ปี--181-181
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์13 ปี--424-424
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์14 ปี--479-479
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์15 ปี--270140410
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์16 ปี--4387391
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์17 ปี---347347
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์18 ปี---216216
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์19 ปี---66
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปี-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์20 ปีขึ้นไป-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,9231,6063,529
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมน้อยกว่า 2 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม2 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม3 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม4 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม5 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม6 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม7 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม8 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม9 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม10 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม11 ปี-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม12 ปี--217-217
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม13 ปี--624-624
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม14 ปี--650-650
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม15 ปี--421202623
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม16 ปี--11532543
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม17 ปี---516516
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม18 ปี---348348
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม19 ปี---77
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปี---11
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม20 ปีขึ้นไป-----


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT