จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--4,856
มหาวิทยาลัยของรัฐ--3,911
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--92
มหาวิทยาลัยของเอกชน--164
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--26
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--3
สถาบันพยาบาล--9
สถาบันทหาร--1
สถาบันตำรวจ---
สถาบันอื่น ๆ--522
รับราชการ---
ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
ภาคอุตสาหกรรม--6
ภาคการเกษตร--10
การประมง---
ค้าขาย ธุรกิจ--10
งานบริการ--7
รับจ้างทั่วไป--86
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--8
อื่น ๆ--1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป--2
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล--2
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน--3
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--36
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--211
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--255
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--82
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--82
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ--12
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน--17
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--6
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--331
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--366
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ--230
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--1
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--301
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--532
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป--4
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ--2
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร--6
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม--3
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ--3
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล--4
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน--10
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--4
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--224
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--265
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--1
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--453
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--454
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป--1
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ--1
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน--2
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ--45
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--51
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ--57
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--57
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ--252
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--252
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน--1
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ--18
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--20
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ--246
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--246
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป--1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ--1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--18
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--20
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ--2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป--2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ--2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร--2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--21
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--29
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--6
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป--7
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร--1
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน--7
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--34
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--87
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--149
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป--2
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--26
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--28
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีงานบริการ--4
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับจ้างทั่วไป---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค้าขาย ธุรกิจ--3
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีการประมง---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคการเกษตร--1
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีภาคอุตสาหกรรม--2
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีรับราชการ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอื่น ๆ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันตำรวจ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันทหาร---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันพยาบาล---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของเอกชน--1
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมหาวิทยาลัยของรัฐ--2
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--14
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ--1
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม--1
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ--2
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--7
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป--4
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ--1
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน--8
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--5
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--18
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป--17
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน--2
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--2
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--41
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--67
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป--4
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--3
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--8
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--15
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป--7
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล--1
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--11
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--19
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--2
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--14
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--28
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป--12
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--119
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--103
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน--12
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ--1
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป--1
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--83
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--60
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ--23
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--492
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--428
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--1
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน--45
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป--18
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--31
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของรัฐ--31
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามหาวิทยาลัยของเอกชน---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันพยาบาล---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันทหาร---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันตำรวจ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอื่น ๆ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับราชการ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคอุตสาหกรรม---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาภาคการเกษตร---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาการประมง---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค้าขาย ธุรกิจ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยางานบริการ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยารับจ้างทั่วไป---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--247
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--208
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน--31
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล--2
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร--1
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป--4
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ--1
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--341
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของรัฐ--309
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ--7
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มหาวิทยาลัยของเอกชน--25
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันพยาบาล---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันทหาร---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันตำรวจ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอื่น ๆ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับราชการ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคอุตสาหกรรม---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ภาคการเกษตร---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์การประมง---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค้าขาย ธุรกิจ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์งานบริการ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์รับจ้างทั่วไป---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมงานบริการ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับจ้างทั่วไป---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค้าขาย ธุรกิจ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมการประมง---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคการเกษตร---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมภาคอุตสาหกรรม---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมรับราชการ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันตำรวจ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันทหาร---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันพยาบาล---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของเอกชน---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมหาวิทยาลัยของรัฐ--569
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--569


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT