จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4,5292,3066,835
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง---11
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย--639
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน--4,5042,2806,784
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า--437
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--51015
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--10919
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--229166395
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย--123
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--227161388
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--123
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--242187429
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--242187429
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--26373336
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--26373336
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--22680306
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--22479303
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า--1-1
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--112
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--319197516
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--319197516
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--266995
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--266995
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--14067207
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--14067207
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--307196503
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--307196503
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--164172336
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย--1-1
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--162170332
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า--123
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--58-58
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--58-58
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--361381742
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--361381742
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--15717174
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง---11
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--15516171
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--14087227
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--14085225
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---22
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--311-311
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--311-311
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--246101347
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย--112
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--24597342
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---11
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---22
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--272350
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กเร่ร่อน-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผลกระทบจากเอดส์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีชนกลุ่มน้อย-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กยากจน--272350
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกำพร้า-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6651117
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--6651117
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11667183
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--11365178
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--325
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--76278
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน--76278
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11134145
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน--10426130
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า--112
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--4610
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--213
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--241135
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน--241135
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11213
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--11213
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--391127518
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--389126515
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า--1-1
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---11
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--12957186
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กเร่ร่อน-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผลกระทบจากเอดส์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาชนกลุ่มน้อย--3-3
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กยากจน--12657183
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากำพร้า-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--71475
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน--71475
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กเร่ร่อน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผลกระทบจากเอดส์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ชนกลุ่มน้อย-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กยากจน-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กำพร้า-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--21636252
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กเร่ร่อน-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผลกระทบจากเอดส์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมชนกลุ่มน้อย-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กยากจน--21536251
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกำพร้า-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT