จำนวนนักเรียน จบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด--141
โรงเรียนเดิม--141
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
โรงเรียนสังกัดเอกชน---
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
กศน.---
อื่น ๆ---
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
ศึกษาต่อต่างประเทศ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนเดิม---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีกศน.---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--141
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม--141
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนเดิม---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยากศน.---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนเดิม---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์กศน.---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนเดิม---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมกศน.---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อต่างประเทศ---


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT