จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2566

ประเภท ชาย หญิง รวม
อื่น ๆ--1
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--21
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง--2
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ--4
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ--1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--19
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--397
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--38
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--159
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--60
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--64
นักเรียนจบทั้งหมด--6,072
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--5,091
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--214

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--7
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--4
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--41
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--4
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--351
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--289
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--6
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--109
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--109
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--466
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--466
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--503
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--503
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--17
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--22
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--361
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--316
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--401
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--400
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--1
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--12
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--84
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--68
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--86
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--86
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--117
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--209
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--327
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--7
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--13
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--15
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--35
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--313
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--313
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ--1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ--3
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--2
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--26
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--7
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--26
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--68
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--22
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--3
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--4
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--32
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--5
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--2
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--64
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--260
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--133
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--53
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--3
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--6
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--6
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--8
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--24
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--48
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีบวชในศาสนา---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่น ๆ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--20
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--1
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนจบทั้งหมด--24
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ--1
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง--1
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--5
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--11
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--18
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--35
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--36
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--16
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--5
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--20
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--125
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--83
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--3
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--35
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--30
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ--1
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--1
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--1
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--21
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--3
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--23
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--50
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--39
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--2
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--1
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--44
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ--2
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--36
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--8
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--2
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--7
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--7
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--134
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--196
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--120
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--31
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--151
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--11
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--82
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--13
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--580
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--445
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--28
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--1
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่น ๆ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาบวชในศาสนา---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--1
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--35
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนจบทั้งหมด--36
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป--1
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน--9
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--3
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--36
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--2
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--4
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--178
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--233
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่น ๆ--1
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์บวชในศาสนา---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล--14
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ--20
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด--27
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.--51
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนจบทั้งหมด--456
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--315
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม--28
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมบวชในศาสนา---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนจบทั้งหมด--644
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม--644


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT