จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด-25319,37816,80136,432
ผอม-68434101,259
ค่อนข้างผอม-91,1518081,968
สมส่วน-15913,13712,03325,329
ท้วม-231,4411,1382,602
เริ่มอ้วน-401,7691,2953,104
อ้วน-169899081,913
ค่านอกเกณฑ์--44139183
อายุนอกเกณฑ์--47074

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,9231,6063,529
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--9762159
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--125112237
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--1,3031,1322,435
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--11780197
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--172114286
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--10283185
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์--72128
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---22
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,4151,6163,031
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--504494
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--8498182
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--9891,1352,124
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--8596181
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--119131250
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--85102187
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์--279
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์--134
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--259212471
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--16521
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--24933
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--156153309
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--151429
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--321446
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--151126
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์--123
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---44
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--7868831,669
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--15419
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--13518
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--6428061,448
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--5844102
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--38846
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--201030
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์---11
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---55
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--230133363
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--729
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--121325
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--15681237
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--161127
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--231336
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--161127
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์---11
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---11
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,1888772,065
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--572986
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--7654130
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--7665701,336
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--7157128
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--11780197
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--9366159
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์--81422
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---77
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--384214598
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--14721
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--261945
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--267148415
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--191029
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--251439
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--331447
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์---11
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---11
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,2901,4942,784
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--342458
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--403272
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--7959331,728
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--234197431
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--136186322
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--43105148
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์--81624
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์---11
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,0751,0262,101
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--622587
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--6353116
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--7217541,475
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--6054114
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--10775182
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--5950109
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์--31316
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์---22
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,4311,3152,746
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--392362
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--6645111
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--9509871,937
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--14078218
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--161106267
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--7568143
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์---77
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์---11
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--260220480
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--3-3
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--10111
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--127107234
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--105112217
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--8-8
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--7-7
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,1628472,009
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--672289
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--7247119
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--7616031,364
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--5546101
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--13374207
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--7247119
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์--268
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์---22
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--21883301
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--314
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--13417
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--17664240
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--9918
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--13215
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--437
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--173101274
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--13215
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--9615
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--12662188
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--437
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--111223
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--9817
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์--1-1
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์---88
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--8095231,332
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--372057
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--503080
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--536356892
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--483078
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--8743130
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--513384
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์---88
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์---33
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--285164449
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--1-1
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--13215
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--220139359
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--26632
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--16622
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--639
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์--3811
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--6567132
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีผอม--224
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่อนข้างผอม--336
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีสมส่วน--425799
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีท้วม--415
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเริ่มอ้วน--12214
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอ้วน--224
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีค่านอกเกณฑ์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--8866154
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมผอม--3-3
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่อนข้างผอม--145
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมสมส่วน--573895
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมท้วม--9918
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเริ่มอ้วน--9615
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอ้วน--9615
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมค่านอกเกณฑ์---11
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์---22
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--12676202
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--10313
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--12719
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--7851129
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--8311
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--11819
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--7310
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์---11
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--437334771
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม--30737
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม--382664
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน--278242520
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม--211738
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน--422668
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน--241337
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์--437
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--189126315
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม--8210
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม--14721
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน--13495229
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม--8513
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน--18826
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน--7613
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์---22
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์---11
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--19283275
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม--549
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม--729
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน--13155186
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม--15520
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน--19423
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน--151328
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม---66
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม--7411
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน--8075155
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม--4610
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน--527
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน--6612
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--6935481,241
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--352055
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--482876
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--468399867
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--353267
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--7042112
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--372057
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์---11
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์---66
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด-2534642891,006
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม-615223
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม-922637
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน-159325207691
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม-23352381
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน-404925114
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน-16182155
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์---55
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,7921,5813,373
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--10441145
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--13984223
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--1,2391,1502,389
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--9574169
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--140124264
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--7290162
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์--3811
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์---1010
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--18594279
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาผอม--8311
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่อนข้างผอม--11819
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาสมส่วน--12360183
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาท้วม--12214
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเริ่มอ้วน--151227
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอ้วน--16723
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาค่านอกเกณฑ์---11
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์---11
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--7991,0281,827
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม--502777
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม--5555110
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน--5327421,274
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม--4957106
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน--7085155
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน--415091
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์--21113
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์---11
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--1,3581,0962,454
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ผอม--582381
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่อนข้างผอม--9844142
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์สมส่วน--9598321,791
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ท้วม--8457141
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เริ่มอ้วน--11173184
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อ้วน--4557102
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ค่านอกเกณฑ์--3912
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์---11


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT