ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
สพม.นครปฐม---
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสามง่ามสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนทุ่งลูกนกสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนกระตีบสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์สหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนทุ่งกระพังโหมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสนามจันทร์สหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมดอนยายหอมสหวิทยาเขตพิมานปฐม
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมโพรงมะเดื่อสหวิทยาเขตพิมานปฐม
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์สหวิทยาเขตพิมานปฐม
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสระกะเทียมสหวิทยาเขตพิมานปฐม
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมบ้านหลวงสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีงิ้วรายสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีวัดแคสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีบางแก้วสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีท่าพระยาสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีเเหลมบัวสหวิทยาเขตพิมานปฐม
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนบางหลวงสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนลำพญาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนบัวปากท่าสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานยายชาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานท่าตลาดสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานไร่ขิงสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานคลองจินดาสหวิทยาเขตวัชรีรมยา
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลศาลายาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลศาลายาสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์สหวิทยาเขตพิมานปฐม
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.DTE.2024.04