จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด-25319,37816,80136,432
พุทธ-24619,25816,70236,206
อิสลาม-35648107
คริสต์-45343100
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ--11819
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,1628472,009
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--1,1598422,001
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม--123
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์--1-1
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ--134
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--260220480
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--260218478
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม---11
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์---11
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,4311,3152,746
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--1,4251,3132,738
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม--628
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,4151,6163,031
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--1,4121,6063,018
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม---22
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์--369
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ---22
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,0751,0262,101
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--1,0711,0202,091
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม--336
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์--134
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--1,2901,4942,784
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--1,2791,4822,761
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม--6410
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์--5712
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ---11
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--259212471
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--258209467
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม---33
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--1-1
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--384214598
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--383213596
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม--112
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,1888772,065
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--1,1808732,053
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม--549
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์--3-3
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--230133363
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--228133361
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม--1-1
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์--1-1
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--7868831,669
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--7818791,660
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม--123
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์--325
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--1-1
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--21883301
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--21883301
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--173101274
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--17398271
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม---22
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์---11
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--8095231,332
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--8055231,328
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม--4-4
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--285164449
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--280163443
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม--213
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์--3-3
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนทั้งหมด--6567132
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพุทธ--6567132
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอิสลาม-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีคริสต์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีซิกส์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีพราหมณ์/ฮินดู-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอื่นๆ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีข้อมูลผิดปกติ-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--8866154
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--8866154
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--12676202
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--12675201
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ---11
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--437334771
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ--433333766
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม--2-2
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์--112
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ--1-1
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--189126315
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ--189126315
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--19283275
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ--19183274
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ--1-1
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ--10299201
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--6935481,241
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--6855431,228
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม--426
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์--134
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ--3-3
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด-2534642891,006
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ-246456285987
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม-34310
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์-4318
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ--1-1
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--1,7921,5813,373
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--1,7811,5733,354
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม--426
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์--7613
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนทั้งหมด--18594279
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพุทธ--18594279
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอิสลาม-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาคริสต์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาซิกส์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาพราหมณ์/ฮินดู-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอื่นๆ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาข้อมูลผิดปกติ-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--7991,0281,827
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ--7951,0181,813
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม--257
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์--246
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ---11
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนทั้งหมด--1,3581,0962,454
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พุทธ--1,3411,0882,429
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อิสลาม--6410
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์คริสต์--11415
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ซิกส์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์พราหมณ์/ฮินดู-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อื่นๆ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ข้อมูลผิดปกติ-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนทั้งหมด--1,9231,6063,529
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพุทธ--1,9091,5973,506
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอิสลาม--459
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมคริสต์--8412
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมซิกส์-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมพราหมณ์/ฮินดู-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอื่นๆ--2-2
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมข้อมูลผิดปกติ-----
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT